Dębki Liliowa 9 oraz Spacerowa 428

Regulamin !

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem naszego ośrodka.

 

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO

 1. Zasady wynajmu
 1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do pracownika ośrodka w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 2. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 3. Zaliczkę należy wpłacić w terminie siedmiu dni roboczych od daty rezerwacji lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym przy rezerwacji.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej zaliczki.
 5. Nie wpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. Klient wpłacając zaliczkę akceptuje warunki podane w ”regulaminie ośrodka wczasowego”.
 7. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji lub gdy klient nie odbierze domku w planowanym dniu rozpoczęcia pobytu.
 8. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji lub właścicielem obiektu.
 9. Gość obiektu nie ma prawa przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt jak również, zabrania się zamiany domku z innym klientem ośrodka bez zgody personelu ośrodka.
 10. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.
 11. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 12. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach i domkach  nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba wypożyczająca domek
 13. Ośrodek nie wynajmuje obiektów noclegowych grupom młodzieżowym!
 14. Właściciel ośrodka ma prawo odmówić wynajęcia domku grupie młodzieżowej, nawet przy wpłaconej zaliczce bez podania przyczyny.

 

II. Zasady korzystania z obiektu

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom ośrodka. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
 3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom ośrodka, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 4. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 5. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.
 7. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 8. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.
 9. Prosimy o nie pozostawianie na terenie naszego ośrodka zwierząt bez nadzoru, dotyczy to również wynajmowanego domku/pokoju.
 10. Cisza nocna trwa w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 11. Na terenie ośrodka zabronione jest:
  1. zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki, również podczas dnia,
  2. palenie ognisk,
  3. nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
  4. zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka
 12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 13. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom ośrodka
 14. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 15. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22.00-7.00 należy zgłaszać pracownikom recepcji.
 16. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 17. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
 18. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi ośrodka w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 20. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do pojemników na terenie ośrodka, znajdujących się przy parkingu. Obowiązuje segregacja śmieci.

 

III. Plac zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 2. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Ośrodek/właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na placu zabaw na terenie ośrodka

 

IV. Postanowienia końcowe.

 

Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy informacyjnej, znajdującej się na terenie ośrodka

 

Recepcja jest czynna w godzinach 9.00 do 20.00 lub zależnie od okresu sezonu w godzinach wskazanych na tablicy ogłoszeń na terenie ośrodka. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery:

Bartek        502-582-423

Marta         665-140-755

 

Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

 

Życzymy miłego pobytu;)

Zespół BeBedomki.pl

 

 

Galeria obiektu:

My na mapie:

Kontakt:

tel: 665 140 755

Liliowa 9

84-110 Dębki